Lumia 900 RM-808 bật nguồn rung Flash Ok ATF

Thảo luận trong 'PHẦN MỀM'

 1. phuongmobile21

  phuongmobile21 Gia Đình DONGNAIGSM

  Tham gia ngày:
  23/2/14
  Bài viết:
  34
  Đã được thích:
  67
  <Bạn vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem được nội dung này!>

   

  Windows Phone Flashing Started

  ADSP File Found:
  RM808_13w10_prod_generic_adsp.esco
  AMSS File Found:
  RM808_13w10_prod_generic_amss.esco
  WPOS File Found:
  RM808_13w10_prod_attus.esco
  USER AREA ERASE File Found:
  RM808_13w10_prod_generic_user_area_erase.esco
  MDM AMSS File Found:
  RM808_13w10_prod_generic_mdm_amss.esco
  MDM DSP1 File Found:
  RM808_13w10_prod_generic_mdm_dsp1.esco
  MDM DSP2 File Found:
  RM808_13w10_prod_generic_mdm_dsp2.esco
  WARNING: OSBL File is not Loaded

  ======================================================
  Windows Phone Lumia Flasher
  ======================================================

  If the Phone is ALIVE
  1. Power On the Phone and Connect it to the USB Port

  If the Phone is DEAD
  1. Press and Hold the VOLUME UP button
  2. Connect it to the USB Port while still Pressing
  the VOLUME UP button
  3. Continue to Press the VOLUME UP button for 8 more
  seconds
  ======================================================


  Sending AMSS Certificate
  HASH: 8D46D4B7D643AF3C506945E7DA6386CCAA23D980
  Certificate Size: 449 Bytes
  Status : WRITE AMSS CERTIFICATE SUCCESS

  Sending AMSS Data Blocks
  (Please Wait for 25 Seconds...)
  Status : AMSS WRITE SUCCESS

  Sending ADSP Certificate
  HASH: 8D46D4B7D643AF3C506945E7DA6386CCAA23D980
  Certificate Size: 449 Bytes
  Status : WRITE ADSP CERTIFICATE SUCCESS

  Sending ADSP Data Blocks
  (Please Wait for 25 Seconds...)
  Status : ADSP WRITE SUCCESS

  Sending MDM AMSS Certificate
  HASH: 8D46D4B7D643AF3C506945E7DA6386CCAA23D980
  Certificate Size: 447 Bytes
  Status : WRITE MDM AMSS CERTIFICATE SUCCESS

  Sending MDM AMSS Data Blocks
  (Please Wait for 25 Seconds...)
  Status : MDM AMSS WRITE SUCCESS

  Sending MDM DSP1 Certificate
  HASH: 8D46D4B7D643AF3C506945E7DA6386CCAA23D980
  Certificate Size: 447 Bytes
  Status : WRITE MDM DSP1 CERTIFICATE SUCCESS

  Sending MDM DSP1 Data Blocks
  (Please Wait for 25 Seconds...)
  Status : MDM DSP1 WRITE SUCCESS

  Sending MDM DSP2 Certificate
  HASH: 8D46D4B7D643AF3C506945E7DA6386CCAA23D980
  Certificate Size: 447 Bytes
  Status : WRITE MDM DSP2 CERTIFICATE SUCCESS

  Sending MDM DSP2 Data Blocks
  (Please Wait for 100 Seconds...)
  Status : MDM DSP2 WRITE SUCCESS

  Sending WPOS Certificate
  HASH: 8D46D4B7D643AF3C506945E7DA6386CCAA23D980
  Certificate Size: 1412 Bytes
  Status : WRITE WPOS CERTIFICATE SUCCESS

  Sending WPOS Data Blocks
  [BLOCK 1 0x00000000~0x00FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 1837FDB8312AD70870E46763E85A01D7
  ---------- : 7656D71D3043C3C15F48C5BA99BFFA08
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 2 0x01000000~0x016573FF]
  Data Size: 0x00657400 Bytes
  SHA-256 : 0FBCA994E5431EAE3AFC187E9E5C41C5
  ---------- : 0559F7F6018D3EAC1C34CE3B1CC4CE26
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 3 0x01697400~0x01FFFFFF]
  Data Size: 0x00968C00 Bytes
  SHA-256 : 2147F706685319A0D7D6D855AFBB2A89
  ---------- : 5651003D0B7F0835C219914425307D57
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 4 0x02000000~0x02FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : CF375D7A29A19655E1E4803C3427664B
  ---------- : 511632C1CE14C947008C0D60A63DFF94
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 5 0x03000000~0x03FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 3AB4F4C67D4D8CAB0757E57E25E42FD8
  ---------- : 1B3FBB87540BE6C38FAB76B94F5F5731
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 6 0x04000000~0x04FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : FC053DE4CADB258B03D36FA58131FB1C
  ---------- : 6EF15856E1CE0699CBD3BB4F78AB51E4
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 7 0x05000000~0x05FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : DE90861B2A1E1CEA76349A9A132C3D11
  ---------- : 56B4958A62CF9F93F0EA9E32202F6025
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 8 0x06000000~0x06FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : DD1E362B16B2B3D2106FB1C98333C6C5
  ---------- : 87C18B8C0567BB6D5A0D20D22C708E16
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 9 0x07000000~0x07FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 28B4B9AB86636E63228ACDD3A2F3EA2D
  ---------- : DDFF0D9A30CB00955F92ADD1A4298B07
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 10 0x08000000~0x08FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : C965454871000C39A561ECB8B0651561
  ---------- : 2F53CBDFA0E667FD7B05580447559BB8
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 11 0x09000000~0x09FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : CAD505E081F2C5004AC59386F66D5154
  ---------- : C2AC5112895E9EB30F6A645F00E43B45
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 12 0x0A000000~0x0AFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : B111A4B26A32DB56C6C721C8EDFA993F
  ---------- : C87A5629020410B75A642699AAA45568
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 13 0x0B000000~0x0BFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 302E400A8CB9C5B4515BBC6B59E4F94B
  ---------- : 67798265EBFCC87E07E7AEE39F9F46C9
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 14 0x0C000000~0x0CFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : EAFDC6A5DF5A1105804A218BC8F9727B
  ---------- : 15FAAD29A152B7C4257803252EE2784E
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 15 0x0D000000~0x0DFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 321EFA30C38B48BC51F9B6837B8BD3AC
  ---------- : F041652966E34492DE389602D643626D
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 16 0x0E000000~0x0EFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 8834437A3922DB0B9E57F608B555CC23
  ---------- : B1F5EC7E310A5DE87232B42821D5AFCC
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 17 0x0F000000~0x0FFFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 19A68327642BB3D73FD8A3D35B1ECC79
  ---------- : E37007E7AA42A338F4D5F2D083FA3F19
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 18 0x10000000~0x10FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : E81047312DBBB4FD447F96E22216E289
  ---------- : EA296E8DC2B60B6DA0F7782920DC8B8F
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 19 0x11000000~0x11FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : A102337D2F97E8EF5A39C3611C19B436
  ---------- : 3FA4CA541CF628A00B046ADCEDA91047
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 20 0x12000000~0x12FFFFFF]
  Data Size: 0x01000000 Bytes
  SHA-256 : 5C99CB9220059CBE8189694B4C290806
  ---------- : EA806CC2330777B2973B76F81738B7C5
  Status : WPOS WRITE SUCCESS
  [BLOCK 21 0x13000000~0x1325DBFF]
  Data Size: 0x0025DC00 Bytes
  SHA-256 : 4E02D8A45EA00FA1DE80ECBB80DC14DC
  ---------- : 2DA097D56CB11474534AC30CF467D8E5
  Status : WPOS WRITE SUCCESS

  Sending USER AREA ERASE Certificate
  HASH: 8D46D4B7D643AF3C506945E7DA6386CCAA23D980
  Certificate Size: 396 Bytes
  Status : WRITE ERASE CERTIFICATE SUCCESS

  Erasing USER AREA
  Status : ERASE SUCCESS

  Flashing Done!
  Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:05:35

   
  dinhhieu444QuocToanGSM thích bài này.